doc Odstúpenie spotrebiteľa od kúpnej zmluvy (na stiahnutie) (54.50 KB)

Obchodné podmienky – Veľkoobchod (registrovaných na IČO)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY ESHOPU - VEĽKOOBCHOD

ATTACK PREDAJŇA – MIROSLAV BAKALA
na kúpu tovaru a užívanie elektronických služieb
prostredníctvom domény www.attackpredajna.sk

Preambula

 1. Predávajúci - ATTACK PREDAJŇA – Miroslav BAKALA, s miestom podnikania A.Hlinku 1, 038 61 Vrútky, IČO: 33774391, IČDPH: SK1020496532, zapísaný v Živnostenskom registri Okresného úradu Martin, číslo živnostenského registra: 506-6943 (ďalej aj „Predávajúci“), je slovenská fyzická osoba oprávnená na podnikanie, ktorej činnosť podlieha dohľadu Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj, Predmestská 71, P. O. BOX B-89, 011 79  Žilina 1.
 2. Na doméne www.attackpredajna.sk (ďalej aj „Doména“) je umiestnený eShop - internetový obchod Predávajúceho (ďalej aj „eShop“) určený po registrácii na IČO pre podnikateľa, t.j. právnickú osobu a/alebo fyzickú osobu oprávnenú na podnikanie (ďalej aj „Podnikateľ“), ktorý má záujem o kúpu kúrenárskeho, plynárenského materiálu, sanity, príp. iného materiálu a príslušenstva dodávaného Predávajúcim (ďalej spoločne aj „Tovar“) podľa aktuálnej ponuky zverejnenej v eShope;
 3. Predávajúci prostredníctvom eShopu poskytuje Podnikateľovi riadne registrovanému na Doméne pre účel používania eShopu službu nákupu Tovaru od Predávajúceho, ako aj iné služby zverejnené na Doméne, využitím elektronickej komunikačnej siete (internet) za podmienok špecifikovaných v týchto všeobecných obchodných podmienkach eShopu pre Podnikateľov (ďalej aj „VOP“);
 4. Predávajúci v súvislosti s poskytovaním služby eShopu na Doméne používa nasledovné kontaktné a platobné údaje:
  1. kontaktné údaje Predávajúceho:
   1. telefónne čísla: 043/428 24 76; 77
   2. kontaktný e-mail: dopytzavináčattackpredajna.sk
   3. e-mail pre účely elektronickej fakturácie: fakturaciazavináčattackpredajna.sk
   4. ďalšie kontaktné údaje: www.attackpredajna.sk
  2. bankové spojenie Predávajúceho:
   1. Banka: Tatra banka, a.s
   2. IBAN: SK8411000000002628027558
   3. SWIFT: TATRSKBX
 5. Tieto VOP upravujú spôsob registrácie na Doméne pre účely používania eShopu, podmienky využívania služieb eShopu a vzájomné práva a povinnosti Predávajúceho a Podnikateľa, ktorý je registrovaný na Doméne pre účel používania eShopu, má záujem o kúpu Tovaru od Predávajúceho a riadne uskutoční (dokončí) objednávku prostredníctvom eShopu spôsobom podľa týchto VOP (ďalej aj „Kupujúci“), pri používaní eShopu. Tieto VOP ďalej upravujú spôsob a proces objednávania Tovaru, dodacie podmienky, platobné podmienky ako aj iné zmluvné podmienky, t.j. vznik, priebeh, trvanie, ako aj zánik obchodno-právnych vzťahov vzniknutých medzi Predávajúcim a Kupujúcim (ďalej spoločne aj „Zmluvné strany“ a každý samostatne aj „Zmluvná strana“) v zmysle týchto VOP;

Článok I
Podmienky používania eShopu a spôsob objednávania Tovaru Podnikateľom

1.1           Nákup Tovaru prostredníctvom eShopu, ako aj využitie iných služieb poskytovaných Podnikateľom v eShope, sú podmienené registráciou Podnikateľa na Doméne pre účely používania eShopu (ďalej aj „Registrácia“), pričom registrovaným môže byť iba Podnikateľ, t.j. právnická osoba a/alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie.

1.2           Žiadosť o Registráciu môže Podnikateľ uskutočniť (i) prostredníctvom Domény, (ii) telefonicky na kontaktnom telefónnom čísle Predávajúceho uvedenom v písm. (D) bod (i) písm. (a) preambuly týchto VOP alebo (iii) zaslaním e-mailu na kontaktnú e-mailovú adresu Predávajúceho uvedenú v písm. (D) bod (i) písm. (b) preambuly týchto VOP, a to za podmienok podľa tohto bodu 1.2 VOP. V prípade žiadosti o Registráciu prostredníctvom Domény je Podnikateľ povinný vyplniť a odoslať registračný formulár zverejnený na Doméne v časti „Registrácia“ (ďalej aj „Registračný formulár“), pričom za správnosť identifikačných údajov Podnikateľa, ktoré sú obsahom Registračného formulára v celom rozsahu zodpovedá Podnikateľ. V prípade telefonickej a/alebo e-mailovej žiadosť Podnikateľa o Registráciu je Podnikateľ povinný vo svojej príslušnej žiadosti špecifikovať Predávajúcemu všetky identifikačné údaje v rozsahu vyplývajúcom z Registračného formulára, za ktorých správnosť a úplnosť v celom rozsahu zodpovedá Podnikateľ.

1.3           Predávajúci nie je povinný vykonať Registráciu každého Podnikateľa, ktorý požiadal Predávajúceho o Registráciu podľa bodu 1.2 týchto VOP, pričom Registrácia je na výlučnej voľbe Predávajúceho a Predávajúci je oprávnený odmietnuť vykonanie Registrácie Podnikateľa. Predávajúci vykoná alebo odmietne Registráciu Podnikateľa po vyhodnotení bonity príslušného Podnikateľa na základe interných kritérií Predávajúceho. O vykonaní alebo odmietnutí Registrácie Predávajúci informuje Podnikateľa prostredníctvom e-mailu zaslaného na e-mailovú adresu Podnikateľa uvedenú v Registračnom formulári.

1.4           Na základe Registrácie konkrétneho Podnikateľa bude príslušnému Podnikateľovi zriadené hlavné používateľské konto (profil) na Doméne pre účely používania eShopu (ďalej aj „Konto“), pričom Podnikateľ môže mať na Doméne zriadené iba jedno Konto. Identifikačné údaje o Podnikateľovi vyplývajúce z Registračného formulára, resp. z telefonickej a/alebo e-mailovej žiadosti Podnikateľa o Registráciu, budú zaevidované na Konte príslušného Podnikateľa v časti „Profil“ a tieto má Podnikateľ prístupné k nahliadnutiu, kontrolu a prípadnú zmenu po prihlásení sa na Konto v zmysle bodu 1.5 týchto VOP. V prípade vykonania Registrácie Podnikateľa budú príslušnému Podnikateľovi spolu s oznámením o jeho Registrácii podľa bodu 1.3 týchto VOP zaslané taktiež prístupové údaje, t.j. používateľské meno a heslo (ďalej aj „Prihlásenie“) na prihlásenie do Moje konto, pričom Podnikateľ môže zmeniť Prihlásenie po prvom prihlásení do Moje konto Podnikateľa priamo na Moje konto Podnikateľa, a to aj opakovane. Podnikateľ je povinný chrániť Prístupové údaje do Moje konto, tieto údaje nezverejňovať a nesprístupňovať akýmkoľvek tretím osobám. Podnikateľ je povinný bezodkladne po doručení oznámenia Predávajúceho o vykonaní Registrácie podľa bodu 1.3 týchto VOP preveriť správnosť identifikačných údajov o Podnikateľovi zaevidovaných na Konte Podnikateľa v časti „Moje konto“ a v prípade ich nesprávnosti, neúplnosti a/alebo rozporu s Registračným formulárom a/alebo identifikačnými údajmi špecifikovanými Podnikateľom v telefonickej a/alebo e-mailovej žiadosti o Registráciu je Podnikateľ povinný nesprávne, neúplné a/alebo chybne registrované identifikačné údaje o Podnikateľovi opraviť a/alebo doplniť postupom podľa bodu 10.12 týchto VOP, a to najneskôr v deň, v ktorom Podnikateľ zistil nesprávnosť, neúplnosť a/alebo chybnú registráciu identifikačných údajov o Podnikateľovi. Predávajúci nezodpovedá Podnikateľovi za akúkoľvek prípadnú škodu, ktorá vznikne Podnikateľovi, ani za akúkoľvek vadnosť plnenia Predávajúceho na základe kúpnej zmluvy uzatvorenej podľa bodu 2.3 týchto VOP, z dôvodu porušenia povinností Podnikateľa podľa tohto bodu 1.4 VOP.

1.5           Podnikateľ môže využívať služby eShopu a uskutočňovať s tým súvisiace úkony, ktoré eShop umožňuje, iba po prihlásení do Moje konto na Doméne v časti „Prihlásenie“ prostredníctvom zadania Prístupových údajov, t.j. bez prihlásenia Podnikateľa do Moje konto nie je možné služby eShopu použiť.

1.6             Podnikateľ prihlásený do Moje konto za účelom používania služieb eShopu podľa bodu 1.5 týchto VOP (ďalej aj „Aktívny používateľ“) uskutočňuje výber Tovaru z ponuky Predávajúceho zverejnenej na eShope, o ktorého kúpu má Aktívny používateľ záujem, stlačením obrazového tlačidla (ikony) nákupného košíka s popisom „Vložiť do košíka“ zobrazeného pri konkrétnom Tovare, pričom týmto úkonom sa zvolený Tovar automaticky pridá do nákupného košíka Aktívneho používateľa za účelom vytvorenia konkrétnej objednávky Tovaru (ďalej aj „Objednávka“). Nákupný košík je Aktívnemu používateľovi k dispozícii kedykoľvek počas vytvárania Objednávky na nahliadnutie, prípadnú úpravu položiek nákupného košíka (odstránenie alebo zmena množstva konkrétneho Tovaru) a vyplnenie a úpravu ostatných údajov potrebných na riadne dokončenie Objednávky. Aktívny používateľ je v rámci nákupného košíka povinný vyplniť a označiť všetky povinné polia (textové / výberové) označené hviezdičkou (*), vrátane spôsobu prevzatia (dodania) Tovaru a formy úhrady ceny za Tovar podľa možností, ktoré v čase vytvárania Objednávky ponúka Predávajúci Aktívnemu používateľovi v eShope, a to podľa inštrukcií uvedených v nákupnom košíku a/alebo prípadných inštrukcií, ktoré sú obsahom chybových hlásení o nesprávnosti alebo nekompletnosti vyplnenia polí (textových / výberových) nákupného košíka v eShope (ďalej spoločne aj „Inštrukcie NK“). Aktívny používateľ je oprávnený v nákupnom košíku špecifikovať ďalšie údaje, ktoré nákupný košík umožňuje, avšak ktoré nie sú pre Predávajúceho záväzné pri dodaní Tovaru objednaného na základe Objednávky (napr. požadovaný čas prevzatia Tovaru Kupujúcim). Aktívny používateľ je v nákupnom košíku povinný uviesť aktuálne, úplné, pravdivé a správne údaje nevyhnutné pre prevzatie (doručenie) Tovaru, na základe Objednávky vytváranej Aktívnym používateľom prostredníctvom nákupného košíka. Pred dokončením každej Objednávky je Aktívny používateľ povinný oboznámiť sa s týmito VOP. Aktívny používateľ riadne dokončí a zašle Objednávku Predávajúcemu použitím (stlačením) tlačidla „Objednať“, pričom na riadne dokončenie každej Objednávky je potrebné, aby boli riadne vyplnené všetky povinné polia nákupného košíka a aby Aktívny používateľ potvrdil, že sa oboznámil a súhlasí s obsahom a aplikáciou týchto VOP na zmluvný vzťah založený na základe Objednávky v zmysle týchto VOP, pričom takéto potvrdenie Aktívny používateľ uskutoční zaškrtnutím (zakliknutím) zaškrtávacieho políčka (☐) prináležiaceho k textu „Podnikateľ potvrdzuje, že sa oboznámil a súhlasí so Všeobecnými obchodnými podmienkami E-shopu“ (ďalej aj „Potvrdenie aplikácie VOP“), v opačnom prípade nie je možné Objednávku riadne dokončiť. Potvrdenie aplikácie VOP nadobúda účinky dokončením Objednávky, t.j. použitím (stlačením) tlačidla „Objednať“ zo strany Kupujúceho. Po riadnom dokončení a zaslaní Objednávky bude táto Objednávka automaticky zaregistrovaná v systéme eShopu, pričom registráciou v eShope sa príslušná Objednávka považuje za doručenú Predávajúcemu.

1.7        Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností sa Zmluvné strany dohodli, že Objednávka riadne dokončená v súlade s bodom 1.6 týchto VOP sa považuje za záväzný návrh Kupujúceho na uzatvorenie kúpnej zmluvy v zmysle bodu 2.3 týchto VOP, a to bez ohľadu na spôsob konania v mene Podnikateľa alebo skutočnosť, či Objednávku z Moje konto uskutočnila (dokončila) osoba podľa bodu 10.6 týchto VOP oprávnená konať v mene Podnikateľa (ako Kupujúceho) vo veci objednávania Tovaru cez eShop, prípadne iná osoba (aj neoprávnená).

1.8        Moje konto Podnikateľa na Doméne môže byť zrušené Predávajúcim na základe žiadosti Podnikateľa doručenej Predávajúcemu. Predávajúci je zároveň oprávnený kedykoľvek zrušiť Moje konto Podnikateľa na Doméne, a to aj bez uvedenia dôvodu, pričom rozhodnutie Predávajúceho o zrušení Moje konto Podnikateľa na Doméne je konečné a záväzné. Zrušením (hlavného) Moje konto Podnikateľ nestráca možnosť opätovnej Registrácie za podmienok podľa týchto VOP.

Článok II
Uzatváranie kúpnych zmlúv a dodacie podmienky Tovaru

2.1           Predávajúci sa zaväzuje za podmienok špecifikovaných v týchto VOP a v potvrdení Objednávky dodať Kupujúcemu Tovar objednaný Kupujúcim u Predávajúceho na základe riadne dokončenej Objednávky vykonanej prostredníctvom eShopu a Kupujúci sa zaväzuje objednaný Tovar, resp. jednotlivé časti objednaného Tovaru, v stanovenom termíne prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú kúpnu cenu.

2.2           Každá Objednávka riadne dokončená Kupujúcim prostredníctvom eShopu postupom podľa bodu 1.14 týchto VOP musí obsahovať, okrem iných údajov vyplývajúcich z Inštrukcií NK, určenie množstva a druhu požadovaného Tovaru, označenie prevádzky Predávajúceho, v ktorej si Kupujúci prevezme Tovar (pokiaľ sa Zmluvné strany nedohodnú na rozvoze Tovaru v súlade s bodom 2.5 týchto VOP), a určenie miesta, na ktoré má byť Tovar dodaný (pokiaľ sa Zmluvné strany dohodnú na rozvoze Tovaru v súlade s bodom 2.5 týchto VOP). Zmluvné strany sa môžu osobitne dohodnúť, že Tovar bude Predávajúcim dodaný Kupujúcemu a Kupujúci prevezme Tovar aj od inej osoby, resp. na inom mieste ako sú miesta podľa predchádzajúcej vety tohto bodu 2.2 VOP. Riadne dokončená Objednávka sa považuje za záväzný návrh Kupujúceho na uzavretie kúpnej zmluvy medzi Predávajúcim a Kupujúcim podľa bodu 2.3 týchto VOP, ktorej predmetom je dodávka Tovaru uvedeného v Objednávke za podmienok špecifikovaných v potvrdení Objednávky a v týchto VOP, t.j. súčasťou návrhu Kupujúceho na uzavretie kúpnej zmluvy podľa bodu 2.3 týchto VOP sú tieto VOP, pričom Kupujúci je týmto návrhom viazaný po dobu jedného (1) kalendárneho týždňa odo dňa dokončenia príslušnej Objednávky v súlade s bodom 1.14 týchto VOP. Predávajúci potvrdí Kupujúcemu Objednávku najneskôr do konca nasledujúceho pracovného dňa po prijatí Objednávky, a to e-mailom. Zmluvné strany sa dohodli, že Predávajúci určí termín dodania Tovaru, pričom Predávajúci nie je viazaný požadovaným dátumom prevzatia (dodania) Tovaru špecifikovaným Kupujúcim v Objednávke (resp. v nákupnom košíku) a je oprávnený stanoviť, resp. zmeniť presný termín dodania objednaného Tovaru až do okamihu samotného dodania predmetného Tovaru.

2.3           Objednaním, t.j. riadnym dokončením Objednávky podľa bodu 1.14 týchto VOP, prijatím Objednávky a následným potvrdením Objednávky zo strany Predávajúceho prostredníctvom e-mailu sa uzatvára medzi Predávajúcim a Kupujúcim kúpna zmluva, predmetom ktorej je dodávka Tovaru špecifikovaného v Objednávke Predávajúcim Kupujúcemu za podmienok vyplývajúcich z potvrdenia Objednávky a z týchto VOP tvoriacich v zmysle bodu 10.3 týchto VOP jej neoddeliteľnú súčasť (ďalej aj „Kúpna zmluva“). V prípade, ak má Kupujúci pred alebo po uzatvorení Kúpnej zmluvy záujem o zmenu množstva, druhu a/alebo spôsobu doručenia (prevzatia) Tovaru špecifikovaného v Objednávke (ďalej aj „Zmena objednávky“), je povinný o tejto skutočnosti bezodkladne informovať Predávajúceho (telefonicky, e-mailom, písomne). Zmena objednávky sa stane platnou len v prípade, že bude výslovne akceptovaná (a to e-mailom, písomne alebo telefonnicky) zo strany Predávajúceho. Ak Zmena objednávky uskutočnená Kupujúcim nebude akceptovaná zo strany Predávajúceho, zostane platná pôvodná Objednávka Kupujúceho.

2.4           Zmluvné strany sa dohodli, že Predávajúci je oprávnený plniť svoj záväzok dodať Tovar aj čiastkovým plnením, a Kupujúci je povinný prevziať aj časť objednaného Tovaru.

2.5           Zmluvné strany sa dohodli, že dodanie objednaného Tovaru bude realizované na základe osobného odberu a na náklady Kupujúceho v sídle prevádzky Predávajúceho určenej zo strany Kupujúceho v príslušnej Objednávke Kupujúceho. Dodanie Tovaru Predávajúcim na dohodnuté miesto určené Kupujúcim (miesto dodania) (ďalej aj „Rozvoz“) môže byť realizované, pokiaľ sa Zmluvné strany na tomto spôsobe dodania Tovaru osobitne dohodnú v súlade s týmito VOP.

2.6           V prípade, ak má Predávajúci uskutočniť Rozvoz objednaného Tovaru na dohodnuté miesto, je Kupujúci povinný presne určiť miesto, na ktoré má byť Tovar dodaný (miesto dodania). Kupujúci je povinný toto miesto určiť najneskôr v Objednávke príslušného Tovaru. Ak Kupujúci neurčí miesto dodania včas, t.j. v lehote podľa tohto bodu 2.6 VOP, objednaný Tovar bude dopravený do jednej z prevádzok Predávajúceho a Kupujúci bude prostredníctvom e-mailu Predávajúceho (alebo iným spôsobom) upovedomený o tom, kde sa Tovar nachádza a kedy si ho má prísť prevziať (na základe osobného odberu, na náklady Kupujúceho).

2.7           Na základe dohody Zmluvných strán môže Predávajúci realizovať Rozvoz objednaného Tovaru na dohodnuté miesto bez nároku Predávajúceho na odplatu za Rozvoz objednaného Tovaru. Pre prípad, že medzi Zmluvnými stranami nedôjde k dohode o Rozvoze objednaného Tovaru Predávajúcim bez nároku Predávajúceho na odplatu za Rozvoz objednaného Tovaru podľa predchádzajúcej vety tohto bodu 2.7 VOP, sa Zmluvné strany dohodli, že Rozvoz objednaného Tovaru bude uskutočnený Predávajúcim, resp. treťou osobou (dopravcom), ktorá bude určená Predávajúcim na základe voľby Predávajúceho, pričom Predávajúci má v takomto prípade nárok na náhradu všetkých nákladov vzniknutých Predávajúcemu v súvislosti s Rozvozom objednaného Tovaru do miesta dodania, s čím Kupujúci vyjadruje svoj súhlas Potvrdením aplikácie VOP. V prípade, že Kupujúci neprevezme pri Rozvoze Tovar dodávaný Predávajúcim (resp. dopravcom) v zmysle dohody Zmluvných strán v mieste dodania, Tovar bude následne uložený v sídle jednej z prevádzok Predávajúceho, prípadne na inom mieste určenom Predávajúcim. Predávajúci bude prostredníctvom e-mailu (alebo iným spôsobom) informovať Kupujúceho, kde je Tovar uložený a pripravený k odovzdaniu, resp. prevzatiu. Kupujúci sa bezodkladne po oznámení Predávajúceho podľa predchádzajúcej vety zaväzuje predmetný Tovar prevziať na základe vlastného odberu (na vlastné náklady) a taktiež bezodkladne, pred prevzatím predmetného Tovaru, uhradiť Predávajúcemu všetky náklady vzniknuté v spojitosti Rozvozom. Ustanovenia bodov 2.8, 2.9 a 2.10 týchto VOP sa použijú primerane.

2.8           Pokiaľ Predávajúci nezabezpečuje Rozvoz Tovaru Kupujúcemu do miesta dodania, resp. ak si Kupujúci neprevezme Tovar pri Rozvoze a tento bude uložený v jednej z prevádzok Predávajúceho, prípadne na inom mieste určenom Predávajúcim, v zmysle bodu 2.7 týchto VOP, je Kupujúci povinný objednaný Tovar bezodkladne prevziať v sídle príslušnej prevádzky Predávajúceho, prípadne na inom mieste určenom Predávajúcim, v stanovenom termíne, najneskôr však do troch (3) kalendárnych dní odo dňa, kedy bol Predávajúcim upovedomený o tom, že predmetný Tovar sa nachádza v sídle príslušnej prevádzky Predávajúceho, prípadne na inom mieste určenom Predávajúcim, a že si ho Kupujúci je povinný prevziať (ďalej aj „Lehota na prevzatie tovaru“). V prípade osobného odberu Tovaru na náklady Kupujúceho bude Tovar pripravený na dodanie v sídle prevádzky Predávajúceho určenej Kupujúcim v Objednávke príslušného Tovaru, pokiaľ sa Zmluvné strany nedohodnú na prevzatí Tovaru na inom mieste.

2.9           Ak si Kupujúci objednaný Tovar riadne a včas, t.j. v Lehote na prevzatie tovaru, neprevezme, má Predávajúci, bez ohľadu na zavinenie Kupujúceho, právo na úhradu všetkých nákladov, ktoré mu vzniknú v súvislosti s neprevzatím objednaného Tovaru v Lehote na prevzatie tovaru, ako aj na zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny objednaného Tovaru za každý začatý deň omeškania Kupujúceho s prevzatím objednaného Tovaru. Kupujúci je povinný uhradiť náklady, ako aj zmluvnú pokutu, v zmysle tohto bodu 2.9 VOP do troch (3) kalendárnych dní odo dňa doručenia výzvy Predávajúceho na úhradu nákladov a/alebo zmluvnej pokuty, resp. ich časti. Uplatnením, resp. zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok Predávajúceho na náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta, ani nárok Predávajúceho na úhradu vzniknutých nákladov a Kupujúci je povinný nahradiť Predávajúcemu škodu a uhradiť Predávajúcemu vzniknuté náklady vždy v ich celom rozsahu.

2.10       Ak si Kupujúci po uplynutí Lehoty na prevzatie tovaru neprevezme objednaný Tovar najneskôr do tridsať (30) kalendárnych dní odo dňa uplynutia Lehoty na prevzatie tovaru, je Predávajúci oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy uzatvorenej na základe príslušnej Objednávky Kupujúceho, prostredníctvom ktorej bol objednaný Tovar, ktorý Kupujúci riadne a včas neprevzal. Odstúpenie Predávajúceho od Kúpnej zmluvy nadobudne účinnosť okamihom doručenia oznámenia Predávajúceho o odstúpení od Kúpnej zmluvy Kupujúcemu. Predávajúci má v takomto prípade právo na náhradu všetkých s tým spojených nákladov, ako aj právo na náhradu spôsobenej škody. Právo Predávajúceho na úhradu všetkých nákladov, náhrady škody, ako aj zmluvnej pokuty podľa týchto VOP, zostáva zachované aj v prípade odstúpenia Predávajúceho od Kúpnej zmluvy podľa tohto bodu 2.10 VOP.

2.11       Kupujúci potvrdí prevzatie objednaného Tovaru podpisom na dodacom liste. Kupujúci podpisom na príslušnom dodacom liste potvrdzuje, že si dodaný Tovar objednal, že sa oboznámil s vlastnosťami dodaného Tovaru, ako aj so spôsobom použitia a údržby Tovaru, že tento bol Kupujúcemu odovzdaný bez akýchkoľvek vád.

Článok III
Kúpna cena a fakturácia

3.1           Kúpna cena za Tovar, ktorý Kupujúci objednal u Predávajúceho prostredníctvom eShopu sa spravuje dohodnutými cenovými podmienkami uvedenými v potvrdení príslušnej Objednávky. Kúpna cena za Tovar bude uvedená na daňovom doklade - faktúre s príslušnou sadzbou DPH podľa príslušných platných právnych predpisov.

3.2           Kupujúci je povinný zaplatiť cenu za dodaný Tovar na základe vystavenej faktúry s náležitosťami daňového dokladu. Lehota splatnosti faktúry sa spravuje dátumom uvedeným na príslušnej faktúre. Peňažný záväzok platený prostredníctvom peňažného ústavu je splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet Predávajúceho. Zmluvné strany sa dohodli, že Predávajúci je oprávnený vyúčtovať kúpnu cenu, príp. akýkoľvek iný nárok Predávajúceho voči Kupujúcemu, vzniknutý na základe Kúpnej zmluvy a/alebo v súvislosti s ňou elektronickou faktúrou alebo faktúrou v papierovej forme, a to podľa voľby Predávajúceho.

3.3           Kupujúci Potvrdením aplikácie VOP zároveň potvrdzuje, že v súlade s ustanovením § 71 ods. 1 písm. b) zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej aj „Zákon o DPH") súhlasí s elektronickým zasielaním faktúr Predávajúcim a súčasne potvrdzuje, že súhlasí s podmienkami zasielania faktúr podľa týchto VOP. Zmluvné strany sa dohodli a berú na vedomie, že elektronická faktúra je plnohodnotnou náhradou faktúry v papierovej forme, a že Potvrdením aplikácie VOP zo strany Kupujúceho Predávajúci nie je povinný, avšak je oprávnený zasielať Kupujúcemu faktúry v papierovej forme. Predávajúci je oprávnený a Kupujúci Potvrdením aplikácie VOP vyjadruje súhlas s tým, aby Predávajúci vyúčtoval kúpnu cenu, príp. akýkoľvek iný nárok Predávajúceho voči Kupujúcemu, vzniknutý na základe Kúpnej zmluvy a/alebo v súvislosti s ňou elektronickou faktúrou, pričom elektronickú faktúru je v mene Predávajúceho oprávnená vyhotoviť aj tretia osoba poverená Predávajúcim. Elektronicky zasielaná faktúra musí obsahovať povinné náležitosti podľa § 74 Zákona o DPH a zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej aj „Zákon o účtovníctve“). Pre prípad elektronickej fakturácie sa Predávajúci zaväzuje elektronicky zasielať Kupujúcemu oznámenia súvisiace s elektronickou fakturáciou a faktúry vo formáte pdf (Portable Document Format) na e-mailovú adresu Kupujúceho evidovanú na Konte Kupujúceho v čase zaslania príslušného oznámenia a/alebo faktúry. Faktúra zaslaná elektronicky sa považuje za doručenú dňom jej odoslania zo strany Predávajúceho na e-mailovú adresu Kupujúceho evidovanú na Konte Kupujúceho v čase zaslania príslušnej faktúry. Predávajúci zašle Kupujúcemu oznámenie o zaslaní elektronickej faktúry pred jej zaslaním. V prípade nedoručenia elektronickej faktúry v pdf formáte sa Kupujúci zaväzuje bezodkladne, najneskôr v ten istý deň, ako obdržal oznámenie o zaslaní elektronickej faktúry, o tejto skutočnosti informovať Predávajúceho, a to na e-mailovú adresu Predávajúceho pre účely elektronickej fakturácie uvedenú v písm. (D) preambuly týchto VOP. Kupujúci sa zaväzuje informovať Predávajúceho o akýchkoľvek zmenách, majúcich vplyv na elektronické zasielanie faktúr, najmä zmenu e-mailovej adresy Kupujúceho, a to prostredníctvom e-mailu Kupujúceho zaslaného na mailovú adresu Predávajúceho pre účely elektronickej fakturácie uvedenú v písm. (D) preambuly týchto VOP. Kupujúci potvrdzuje, že má výlučný prístup k e-mailu Kupujúceho uvedenému v Registračnom formulári a/alebo evidovanému na Konte Kupujúceho, Predávajúci nezodpovedá za akýkoľvek únik informácii z príslušného e-mailu Kupujúceho. Predávajúci nezodpovedá za poškodenie alebo neúplnosť údajov spôsobených poruchou počas doručovania prostredníctvom siete internet ani za škody vzniknuté z dôvodu nekvalitného pripojenia Kupujúceho do siete internet a/alebo vzniknuté z dôvodu akejkoľvek nemožnosti Kupujúceho pripojiť sa (získať prístup) do siete internet. Kupujúci je oprávnený odvolať súhlas s elektronickým doručovaním faktúr písomným oznámením doručeným Predávajúcemu. Odvolanie súhlasu je účinné uplynutím jedného mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bolo odvolanie súhlasu doručené Predávajúcemu.

3.4           V prípade, že Kupujúci zaplatí kúpnu cenu riadne a včas, Predávajúci môže poskytnúť Kupujúcemu na konci príslušného kalendárneho roka, v ktorom bola príslušná faktúra riadne a včas uhradená, bonus vo výške určenej Predávajúcim zo sumy príslušnej faktúry bez DPH. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade poskytnutia bonusu Predávajúcim v zmysle tohto bodu 3.4 VOP sa v súlade s ustanovením § 25 ods. 6 Zákona o DPH základ dane a daň nemusia opraviť.

Článok IV
Sankcie

4.1           Pokiaľ Kupujúci, bez ohľadu na jeho zavinenie, nezaplatí Predávajúcemu dojednanú kúpnu cenu riadne a včas, má Predávajúci nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z dlžnej čiastky za každý začatý deň omeškania. Zmluvná pokuta je splatná na základe výzvy Predávajúceho. Nárok Predávajúceho na zákonné úroky z omeškania tým nie je dotknutý a Kupujúci je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu Predávajúcemu popri zákonných úrokoch z omeškania. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností sa Zmluvné strany dohodli, že uplatnením, resp. zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok Predávajúceho na náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta, a Kupujúci je povinný v celom rozsahu nahradiť Predávajúcemu škodu vzniknutú porušením povinnosti zabezpečenej zmluvnou pokutou.

4.2           Pokiaľ Kupujúci, bez ohľadu na jeho zavinenie, nezaplatí Predávajúcemu dojednanú kúpnu cenu riadne a včas, má Predávajúci právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy. Odstúpenie Predávajúceho od Kúpnej zmluvy nadobudne účinnosť okamihom doručenia oznámenia Predávajúceho o jeho odstúpení od Kúpnej zmluvy Kupujúcemu. Zmluvné strany sa dohodli, že ak Predávajúci odstúpi od Kúpnej zmluvy, je oprávnený jednostranne odobrať Tovar, ktorý bol predmetom Kúpnej zmluvy, od ktorej Predávajúci odstúpil, od Kupujúceho (a to i v neprítomnosti Kupujúceho), pričom Kupujúci je povinný umožniť odobratie predmetného Tovaru Predávajúcemu ihneď po odstúpení od Kúpnej zmluvy, poskytnúť mu všetku potrebnú súčinnosť a uhradiť všetky vzniknuté náklady. Predávajúci má v takomto prípade právo na náhradu všetkých s tým spojených nákladov, ako aj právo na náhradu spôsobenej škody. Právo Predávajúceho na úhradu všetkých nákladov, náhrady škody, ako aj zmluvnej pokuty podľa týchto VOP, zostáva zachované aj v prípade odstúpenia Predávajúceho od Kúpnej zmluvy podľa tohto bodu 4.2 VOP.

Článok V
Výhrada vlastníctva a nebezpečenstvo škody na Tovare

5.1           Dodanie Tovaru sa uskutoční (je splnené) okamihom prevzatia Tovaru Kupujúcim od Predávajúceho, resp. od dopravcu, ak ide o dodanie Tovaru Rozvozom, alebo okamihom prevzatia Tovaru v sídle príslušnej prevádzky Predávajúceho Kupujúcim, ak ide o osobný odber Tovaru Kupujúcim, alebo okamihom prevzatia Tovaru od inej osoby, od ktorej má Kupujúci v zmysle osobitnej dohody Zmluvných strán prevziať Tovar dodávaný Predávajúcim Kupujúcemu podľa týchto VOP. Vlastnícke právo k dodanému Tovaru, resp. jeho finančnej náhrade, prechádza na Kupujúceho až momentom úplného zaplatenia celej kúpnej ceny Kupujúcim, t.j. Predávajúci je vlastníkom dodaného Tovaru, resp. jeho finančnej náhrady, až do doby úplného zaplatenia celej kúpnej ceny a Kupujúci je povinný zdržať sa akýchkoľvek úkonov smerujúcich k zníženiu hodnoty, zničeniu, odcudzeniu, scudzeniu a/alebo poškodeniu dodaného Tovaru až do momentu úplného zaplatenia celej kúpnej ceny. Pre vylúčenie pochybností a bez ohľadu na ostatné oprávnenia Predávajúceho v zmysle týchto VOP sa Zmluvné strany výslovne dohodli, že pred zaplatením kúpnej ceny za dodaný Tovar v celom rozsahu zo strany Kupujúceho je dodaný Tovar Kupujúcemu len zverený, pričom Kupujúci nesmie previesť vlastnícke právo k dodanému Tovaru na tretiu osobu (akoukoľvek formou, resp. spôsobom), poskytnúť, prenajať, prenechať do užívania Tovar tretej osobe, Tovar scudziť (akoukoľvek formou, resp. spôsobom), užívať, spracovať, uhradiť ním svoje dlhy, resp. záväzky, akýmkoľvek spôsobom ho zaťažiť ani vykonať akýkoľvek úkon, ktorým by došlo, resp. mohlo dôjsť k zníženiu hodnoty Tovaru. Porušenie povinností Kupujúceho v zmysle tohto bodu 5.1 VOP budú obe Zmluvné strany považovať za vedomé a úmyselné porušenie povinností Kupujúceho, čo Kupujúci Potvrdením aplikácie VOP berie na vedomie.   

5.2           Kupujúci preberá zodpovednosť za nebezpečenstvo a vzniknuté škody na Tovare v okamihu prevzatia Tovaru, a to buď v sídle prevádzky Predávajúceho, ak ide o osobný odber Kupujúceho, alebo prevzatím Tovaru od Predávajúceho, prípadne od dopravcu, ak ide o dodanie Tovaru na základe Rozvozu, alebo okamihom prevzatia Tovaru od inej osoby, od ktorej má Kupujúci v zmysle osobitnej dohody Zmluvných strán prevziať Tovar dodávaný Predávajúcim Kupujúcemu podľa týchto VOP.

Článok VI
Zodpovednosť za vady Tovaru

6.1           Zodpovednosť za vadný Tovar sa riadi príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka s tým, že zjavné vady a reklamáciu množstva Tovaru je povinný Kupujúci uplatniť ihneď pri prevzatí Tovaru v zmysle týchto VOP.

6.2           Predávajúci môže poskytnúť Kupujúcemu záruku za akosť dodaného Tovaru vydaním a podpisom záručného listu Predávajúcim. Zmluvné strany sa dohodli, že vady dodaného Tovaru, na ktoré sa vzťahuje záruka za akosť, je Kupujúci povinný uplatniť v záručnej dobe uvedenej na príslušnom záručnom liste. Zodpovednosť Predávajúceho za vady, na ktoré sa vzťahuje záruka za akosť, nevzniká, ak tieto vady boli spôsobené po prechode nebezpečenstva škody na Tovare vonkajšími udalosťami a nespôsobil ich Predávajúci alebo osoby, s ktorých pomocou Predávajúci plnil svoj záväzok.

6.3           Nároky Kupujúceho z oprávnených vád (reklamácií) sú nasledovné:

-            dodanie náhradného Tovaru za vadný Tovar,

-            dodanie chýbajúceho množstva,

-            oprava vadného Tovaru,

-            poskytnutie zľavy z kúpnej ceny, alebo

-            odstúpenie od Kúpnej zmluvy.

Voľba medzi nárokmi vyplývajúcimi z vád Tovaru prináleží Predávajúcemu.

Článok VII
Zánik Kúpnej zmluvy

7.1           Zmluvné strany sa dohodli, že Kúpna zmluva zaniká dohodou Zmluvných strán.

7.2           V prípade, ak Kupujúci poruší akúkoľvek povinnosť podľa týchto VOP, Predávajúci je oprávnený od Kúpnej zmluvy s okamžitou účinnosťou odstúpiť.

Článok VIII
Dojednanie o doručovaní

8.1           Všetky oznámenia či iné právne úkony urobené v súvislosti s Kúpnou zmluvou, pokiaľ nie je v texte týchto VOP výslovne uvedené inak, musia byť uskutočnené písomne a doručené druhej Zmluvnej strane osobne alebo poštou. Zmluvné strany sa dohodli, že oznámenia, ako aj právne úkony urobené v súvislosti s Kúpnou zmluvou, môžu byť uskutočnené tiež prostredníctvom e-mailu, pokiaľ je to v texte týchto VOP uvedené.

8.2           Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek písomnosti doručované druhej Zmluvnej strane sa považujú za doručené piaty (5) deň po ich preukázateľnom odoslaní doporučenou zásielkou na adresu sídla, resp. miesta podnikania druhej Zmluvnej strany uvedenú v obchodnom alebo inom príslušnom registri, pokiaľ doručenie nie je preukázané inak ku skoršiemu dňu.

8.3           Písomnosť sa považuje za doručenú aj v prípade, že Zmluvná strana, ktorej bola príslušná písomnosť adresovaná, odmietne písomnosť prevziať, a to dňom odmietnutia prevzatia písomnosti.

8.4           Zmluvné strany sa dohodli, že písomnosti vyhotovené v elektronickej forme a/alebo oznámenia, resp. iné právne úkony súvisiace s Kúpnou zmluvou, uskutočnené prostredníctvom e-mailu je (a) Kupujúci povinný zaslať na kontaktný e-mail Predávajúceho uvedený v písm. (D) preambuly týchto VOP a (b) Predávajúci povinný zaslať na e-mail Kupujúceho evidovaný na Konte Kupujúceho, pokiaľ z týchto VOP nevyplýva doručovanie na inú e-mailovú adresu druhej Zmluvnej strany. Písomnosť vyhotovená v elektronickej forme a/alebo oznámenie, resp. iný právny úkon uskutočnený prostredníctvom e-mailu sa považuje za doručený okamihom, kedy bol predmetný e-mail riadne doručený Zmluvnej strane, ktorej bol adresovaný, pokiaľ z týchto VOP nevyplýva inak. Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že e-mail Predávajúceho adresovaný Kupujúcemu sa považuje za doručený Kupujúcemu najneskôr nasledujúci deň po jeho preukázateľnom odoslaní zo strany Predávajúceho, ak z týchto VOP nevyplýva inak, a to bez ohľadu na skutočnosť, či sa Kupujúci o doručení príslušného e-mailu Predávajúceho dozvedel, resp. mohol dozvedieť.

Článok IX
Osobitné ustanovenia

9.1           Zmluvné strany sa dohodli, že výšku kreditného limitu Kupujúceho, t.j. limitu do ktorého bude Tovar, resp. sortiment Predávajúceho špecifikovaný v ponuke Predávajúceho zverejnenej v eShope predávaný Kupujúcemu, je oprávnený jednostranne určovať, ako aj meniť Predávajúci.

9.2           V prípade, že Kupujúci nezaplatí riadne a včas kúpnu cenu, resp. jej akúkoľvek časť, prípadne neuhradí riadne a včas inú pohľadávku Predávajúceho vzniknutú na základe Kúpnej zmluvy a/alebo v súvislosti s ňou, je Predávajúci oprávnený určiť množstvo ďalšieho Tovaru predávaného Kupujúcemu (ďalej aj „Ďalší tovar“), výšku cien Ďalšieho tovaru, lehotu splácania kúpnej ceny za Ďalší tovar, resp. iné podmienky predaja Ďalšieho tovaru. Predávajúci je v tomto prípade taktiež oprávnený odmietnuť predaj Ďalšieho tovaru Kupujúcemu.

9.3           Kupujúci nie je oprávnený žiadne práva z Kúpnej zmluvy postúpiť na tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu Predávajúceho.

9.4           Kupujúci nie je oprávnený jednostranne započítať žiadne pohľadávky voči Predávajúcemu vyplývajúce z Kúpnej zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu Predávajúceho.

9.5           Predávajúci je oprávnený jednostranne započítať akékoľvek svoje nesplatné a/alebo splatné peňažné pohľadávky, ktoré má voči Kupujúcemu z Kúpnej zmluvy voči nesplatným a/alebo splatným peňažným pohľadávkam Kupujúceho voči Predávajúcemu (vrátane prípadnej pohľadávky Kupujúceho na uhradenie, resp. vrátenie zaplatenej zálohy na kúpnu cenu za Tovar).  

9.6           Kupujúci riadnym dokončením Objednávky podľa bodu 1.6 týchto VOP vyhlasuje, že v čase tohto riadneho dokončenia Objednávky nie je v úpadku (nie je platobne neschopný ani predĺžený), nie sú splnené podmienky pre vyhlásenie konkurzu na majetok Kupujúceho, nepripravuje sa reštrukturalizačný posudok, týkajúci sa majetku Kupujúceho, a že Kupujúci má dostatok finančných prostriedkov na úhradu všetkých svojich eventuálnych záväzkov v zmysle týchto VOP a Kúpnej zmluvy. Kupujúci berie na vedomie, že Predávajúci uzatvára Kúpnu zmluvu s prihliadnutím na vyhlásenia a potvrdenia Kupujúceho uvedené v týchto VOP. V prípade, ak dôjde k akejkoľvek zmene skutočností, ktoré sú predmetom vyhlásenia podľa tohto bodu 9.6 VOP, je Kupujúci povinný, bezodkladne, najneskôr však do troch (3) dní odo dňa, kedy dôjde k predmetnej zmene, resp. skutočnosti, informovať Predávajúceho, v opačnom prípade zodpovedá za škodu, ktorá nesplnením tejto povinnosti Kupujúceho Predávajúcemu vznikne.

Článok X
Záverečné ustanovenia

10.1       Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory ktoré vzniknú z právnych vzťahov vzniknutých na základe Kúpnej zmluvy alebo súvisiacich s Kúpnou zmluvou, vrátane sporov o platnosť, výklad a zánik Kúpnej zmluvy a/alebo týchto VOP, a vrátane sporov medzi Zmluvnými stranami o určení, či tu právo alebo právny vzťah je alebo nie je, predložia na rozhodnutie v rozhodcovskom konaní stálemu rozhodcovskému súdu CADRE- Centre for Arbitration and Dispute Resolution in Europe so sídlom Zelená 2, 811 01 Bratislava, Slovenská republika (ďalej aj „Stály rozhodcovský súd“). Rozhodcovské konanie bude vedené podľa vnútorných predpisov Stáleho rozhodcovského súdu, a to jedným rozhodcom ustanoveným podľa vnútorných predpisov Stáleho rozhodcovského súdu (vnútorné predpisy publikované na oficiálnej stránke www.centre-adr-europe.com). Zmluvné strany sa rozhodnutiu vydanému Stálym rozhodcovským súdom v rozhodcovskom konaní podriadia s tým, že takéto rozhodnutie bude pre Zmluvné strany konečné a záväzné. Miestom rozhodcovského konania je Bratislava, Slovenská republika.

10.2       Pre vylúčenie akýchkoľvek a všetkých pochybností Zmluvné strany potvrdzujú, že:

(i)              Objednávka riadne dokončená Kupujúcim podľa bodu 1.6 týchto VOP predstavujúca podľa bodu 2.3 týchto VOP záväzný návrh Kupujúceho na uzatvorenie Kúpnej zmluvy, ktorého súčasťou sú tieto VOP, a následné potvrdenie príslušnej Objednávky zo strany Predávajúceho sa považujú podľa § 4 ods. 4 zákona č. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej aj „ZRK“) za písomnú komunikáciu odkazujúcu na rozhodcovskú doložku podľa bodu 10.1 týchto VOP;

(ii)            Kúpna zmluva uzatvorená medzi Predávajúcim a Kupujúcim postupom podľa bodu 2.3 týchto VOP sa považuje podľa § 4 ods. 4 ZRK za zmluvu odkazujúcu na rozhodcovskú doložku podľa bodu 10.1 týchto VOP

(iii)          odkazy na rozhodcovskú doložku podľa bodu 10.1 týchto VOP, ktoré sú obsahom písomnej komunikácie a Kúpnej zmluvy v zmysle tohto bodu 10.2 ods. (i) a (ii) týchto VOP, vyjadrujú podľa § 4 ods. 4 ZRK vôľu oboch Zmluvných strán, aby sa rozhodcovská doložka podľa bodu 10.1 týchto VOP stala súčasťou Kúpnej zmluvy;

(iv)          rozhodcovská doložka podľa bodu 10.1 týchto VOP je podľa § 4 ods. 3 písm. b) ZRK je rozhodcovskou zmluvou uzatvorenou elektronickými prostriedkami, t.j. prostredníctvom uzatvorenia Kúpnej zmluvy elektronickými prostriedkami postupom podľa bodu 2.3 týchto VOP;

(v)            Potvrdenie aplikácie VOP je považované za výslovný súhlas Kupujúceho s riešením všetkých sporov špecifikovaných v bode 10.1 týchto VOP v rozhodcovskom konaní pred Stálym rozhodcovským súdom.

10.3       Tieto VOP sú súčasťou Kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Predávajúcim a  Kupujúcim na základe Objednávky Tovaru uskutočnenej Kupujúcim prostredníctvom eShopu, a to v znení platnom a účinnom v čase riadneho dokončenia Objednávky Kupujúcim v súlade s bodom 1.14 týchto VOP.

10.4       Kúpna zmluva, ako aj tieto VOP sa riadia slovenským právom. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvné vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim vyplývajúce alebo súvisiace s Kúpnou zmluvou, ktoré Kúpna zmluva a/alebo tieto VOP neupravujú, sa v plnom rozsahu riadia najmä príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

10.5       V prípade, ak sa niektoré z ustanovení týchto VOP a/alebo Kúpnej zmluvy stane neplatným alebo neúčinným, zostáva platnosť a účinnosť ostatných ustanovení týchto VOP a/alebo Kúpnej zmluvy nedotknutá.

10.6       Kupujúci Potvrdením aplikácie VOP prehlasuje, že osoba vykonávajúca Objednávku a/alebo podpisujúca dodací list v mene Kupujúceho, resp. osoba uskutočňujúca v mene Kupujúceho akékoľvek úkony na základe Kúpnej zmluvy a/alebo v súvislosti s ňou, je osobou oprávnenou na uskutočnenie príslušného úkonu v mene Kupujúceho. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak osoba, ktorá dodací list podpísala v mene Kupujúceho, resp. osoba, ktorá v mene Kupujúceho uskutočnila akýkoľvek iný úkon na základe Kúpnej zmluvy a/alebo v súvislosti s ňou, nebola k takémuto úkonu oprávnená, Kupujúci je povinný zaplatiť Predávajúcemu celú kúpnu cenu za Tovar špecifikovaný v príslušnom dodacom liste a Kupujúci zároveň nesie zodpovednosť za všetku škodu, ktorá v tejto súvislosti Predávajúcemu vznikla. Za týmto účelom Kupujúci presne určí osobu (osoby) v objednávke v časti Vaše poznámky k objednávke, ktorá osoba je oprávnená v mene Kupujúceho a/alebo podpisovať v mene Kupujúceho jednotlivé dodacie listy a preberať od Predávajúceho (príp. dopravcu alebo tretej osoby) Tovar, resp. robiť akékoľvek iné úkony na základe Kúpnej zmluvy a/alebo v súvislosti s ňou v zmysle týchto VOP (ďalej aj „Oprávnená osoba“). Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak Kupujúci neuvedie oprávnenú osobu v časti Vaše poznámky k objednávke pri objednávke, podpisovať v mene Kupujúceho jednotlivé dodacie listy a preberať od Predávajúceho (príp. dopravcu alebo tretej osoby) Tovar, majú oprávnenie prevziať iba osoby, ktoré sú zamestnancami Kupujúceho.

10.7       Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak v čase uzatvorenia Kúpnej zmluvy podľa bodu 2.3 týchto VOP existuje medzi Predávajúcim a Kupujúcim zároveň uzatvorená rámcová kúpna zmluva, ktorej predmetom je úprava podmienok a vzájomných práv a povinností Zmluvných strán pri realizovaní konkrétnych dodávok objednaného tovaru Predávajúcim Kupujúcemu (ďalej aj „RKZ“), a došlo by k rozporom medzi dojednaniami (ustanoveniami) RKZ a dojednaniami (ustanoveniami) obsiahnutými v týchto VOP, dojednania (ustanovenia) RKZ majú prednosť pred odchylnými dojednaniami (ustanoveniami) Kúpnej zmluvy a týchto VOP. Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že pri objednávaní Tovaru Kupujúcim u Predávajúceho na základe RKZ prostredníctvom eShopu je Kupujúci vždy povinný postupovať spôsobom podľa týchto VOP.

10.8       Kupujúci Potvrdením aplikácie VOP dáva Predávajúcemu súhlas na získavanie, zaznamenávanie, spracovanie, evidovanie, uchovávanie bez časového obmedzenia a prenos jeho údajov a údajov získaných v súvislosti s plne.niami podľa Kúpnej zmluvy.

10.9       Kupujúci Potvrdením aplikácie VOP vyhlasuje a potvrdzuje, že:

(i)              je osobou oprávnenou na podnikanie v zmysle platných právnych predpisov;

(ii)            Oprávnené osoby sú v rámci rozsahu ich oprávnenia konať v mene Kupujúceho uvedeného v zozname podľa bodu 10.6 týchto VOP oprávnené vykonať akékoľvek a všetky právne alebo iné úkony súvisiace s príslušným rozsahom oprávnenia konať v mene Kupujúceho, a to najmä, nie však výlučne, komunikovať s Predávajúcim (osobne, písomne, telefonicky, e-mailom) a podpisovať v mene Kupujúceho akékoľvek listiny (napr. objednávky, dodacie listy) súvisiace s objednávaním Tovaru u Predávajúceho a/alebo prevzatím Tovaru v zmysle týchto VOP;

(iii)          Oprávnené osoby sú zamestnancami Kupujúceho a Kupujúci obdržal od dotknutých Oprávnených osôb súhlas so spracovaním ich osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov;

(iv)          každú z Oprávnených osôb informoval o skutočnosti, že Predávajúci bude evidovať údaje Oprávnených osôb v zozname podľa bodu 10.6 týchto VOP, ako aj o účele vedenia príslušného zoznamu a o s ním súvisiacich povinnostiach Kupujúceho z Kúpnej zmluvy;

(v)            údaje o Oprávnených osobách špecifikované v zozname podľa bodu 10.6 týchto VOP sú aktuálne, správne, pravdivé a úplné a akúkoľvek zmenu údajov ktorejkoľvek z Oprávnených osôb, vrátane prípadnej zmeny rozsahu, resp. zániku oprávnenia konať v mene Kupujúceho, bezodkladne vykoná v súlade s bodom 10.6 týchto VOP;

(vi)          úkon vykonaný z Vedľajšieho konta je úkonom Podnikateľa podľa týchto VOP.

10.10   Zmluvné strany sa dohodli, že ustanovenia týchto VOP, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou Kúpnej zmluvy a ktoré sa týkajú nárokov Predávajúceho vzniknutých na základe Kúpnej zmluvy a/alebo v súvislosti s ňou, vrátane nárokov na náhradu škody, zaplatenie zmluvnej pokuty, nárokov na náhradu nákladov, ako aj dohoda uvedená v bode 10.1 a v ustanoveniach článku IX týchto VOP a ustanovenie článku 10.3 týchto VOP zostávajú v platnosti aj v prípade odstúpenia od Kúpnej zmluvy.

10.11   Zmluvné strany sa zaväzujú, že akékoľvek informácie (najmä obchodné a/alebo technické informácie), s ktorými budú Zmluvné strany oboznámené v priebehu platnosti Kúpnej zmluvy, sú predmetom obchodného tajomstva (a to aj po ukončení Kúpnej zmluvy) a nebudú použité na akýkoľvek iný než zmluvný účel podľa týchto VOP a nebudú oznámené tretej osobe (s výnimkou situácie pokiaľ ide o oznámenie zmluvným partnerom jednej zo Zmluvných strán v súlade s účelom Kúpnej zmluvy). Obe Zmluvné strany sú si vedomé následkov, ktoré môžu byť voči ním uplatňované v prípade porušenia tohto záväzku. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na údaje známe pred uzavretím Kúpnej zmluvy alebo na údaje všeobecne známe.

10.12   V prípade zmeny akýchkoľvek identifikačných údajov, resp. iných údajov potrebných na účely vykonania úkonov na základe Kúpnej zmluvy v zmysle týchto VOP, každá zo Zmluvných strán je povinná oznámiť túto skutočnosť bezodkladne druhej Zmluvnej strane. Ak dôjde k zmene akýchkoľvek identifikačných údajov o Podnikateľovi a/alebo o Oprávnených osobách evidovaných na Moje konto Podnikateľa v časti „Moje konto“ a/alebo iných údajov evidovaných na Moje konto, ktorých zmenu je možné vykonať priamo Podnikateľom prostredníctvom Moje konto (po prihlásení podľa bodu 1.5 týchto VOP), Podnikateľ je povinný príslušnú zmenu vykonať bezodkladne priamo na svojom Moje konto. Ak Moje konto neumožňuje vykonať zmenu podľa predchádzajúcej vety tohto bodu 10.12 VOP, Podnikateľ je povinný bezodkladne informovať Predávajúceho o tejto zmene podľa prvej vety tohto bodu 10.12 VOP. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností sa Zmluvné strany dohodli, že Podnikateľ je zodpovedný za akúkoľvek škodu vzniknutú Predávajúcemu v dôsledku porušenia povinnosti Podnikateľa vykonať zmeny na jeho Moje konto a/alebo informovať Predávajúceho o zmenách identifikačných údajov podľa tohto bodu 10.12 VOP.

10.13   Zmluvné strany sa dohodli, že Predávajúci nezodpovedá Podnikateľovi za obmedzenie možnosti Podnikateľa prihlásiť sa do Moje konto, používať eShop a/alebo riadne vykonať a dokončiť Objednávku z dôvodu prípadnej technickej údržby, technickej poruchy a/alebo funkcionality Domény, resp. eShopu.

10.14   Predávajúci si vyhradzuje právo a je oprávnený podľa vlastného uváženia jednostranne meniť, upravovať a/alebo zrušiť tieto VOP, pričom zmena týchto VOP sa uskutočňuje formou zverejnenia nového znenia VOP na Doméne a nadobúda platnosť a účinnosť dňom zverejnenia nového znenia VOP na Doméne.

10.15   Osobné údaje dotknutých osôb sú spracúvané v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Bližšie informácie o ochrane osobných údajov sú uvedené na Doméne Predávajúceho v osobitnej sekcií pod názvom Ochrana osobných údajov.

10.16   Tieto VOP sú platné a účinné odo dňa ich zverejnenia na Doméne Predávajúceho, t.j. odo dňa 01.01.2019.

Táto webstránka používa súbory cookies
Na prispôsobenie obsahu a reklám, poskytovanie funkcií sociálnych médií a analýzu návštevnosti používame súbory cookie.
Informácie o tom, ako používate naše webové stránky, poskytujeme aj našim partnerom v oblasti sociálnych médií, inzercie a analýzy.
Títo partneri môžu príslušné informácie skombinovať s ďalšími údajmi, ktoré ste im poskytli alebo ktoré od vás získali, keď ste používali ich služby.

Viac informácií Odmietnúť Povoliť výber Povoliť všetko